Trưởng Nguyễn Đức Quang & Trưởng Trần Anh Kiệt: Một Người Đi Một Bước….

21 03 2011

Ảnh kỷ niệm: Nhạc Sĩ Nguyễn Đức Quang và Toàn Ban Du Ca thăm viếng Trại Họp Bạn Quốc Gia Hướng Đạo Việt Nam Trại Giữ Vững 1970 – Suối Tiên, Biên Hoà.

Nhạc Sĩ Nguyễn Đức Quang, người đứng thứ ba từ bên trái ( có neck tie ) Hình chụp trước cổng trại Đạo Xuân Hoà với Bùi Dương Liêm (mặc đồng phục Hướng Đạo Việt Nam – Liên Đoàn Trưởng Liên Đoàn Hồ Đình Hy/ Đạo Xuân Hoà) ngồi phía trước Nhạc Sĩ Nguyễn Đức Quang.

Advertisements

Hành động

Thông tin